Θυγατρικές Εταιρείες

Οι δραστηριότητες της ΑΝΑΜΕΤ αναπτύσσονται περαιτέρω στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω θυγατρικών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης.

 

Η Inos Balkan ιδρύθηκε το 1951. Το Δεκέμβριο του 2006 η ΑΝΑΜΕΤ απέκτησε το σύνολο των μετοχών της.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη συλλογή, επεξεργασία και εμπορία σκραπ μετάλλων, σιδηρούχων και μη, καθώς και λοιπών ειδών σκραπ. Σήμερα η Inos Balkan διαθέτει εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας σε πέντε πόλεις της Σερβίας.

INOS BALKAN DOO
Mirka Obradovica bb
1400 Valjevo, Serbia
Τηλ: +381 14 221 560
Fax: +381 12 221 877 
contact@inosbalkan.com