Προϊόντα

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η επεξεργασία και εμπορία δευτερογενών πρώτων υλών.