Πολιτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Ποιότητας

Η εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. έχοντας πάντα ως γνώμονα την παραγωγή πρώτων υλών και την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών περιβαλλοντικά φιλικών και στοχεύοντας σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την φύση, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και βάσει των αρχών του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS ΙΙΙ. Η προσέγγιση της ποιότητας και του περιβάλλοντος αποτελεί συνεχή και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, η εταιρεία επιδιώκει η συνεχής ποιοτική βελτίωση των προϊόντων της να συνδυάζεται με τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Βασικό κίνητρο αποτελεί:

 • η αποτελεσματική παρακολούθηση της Νομοθεσίας και η εφαρμογή της σε όλα τα πεδία των δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας
 • η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των εργασιών και κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών
 • η δημιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων τρίτων μερών (πελατών, προμηθευτών, κρατικών ή άλλων φορέων) και η σαφής δήλωση από την πλευρά της εταιρείας του τρόπου κάλυψής τους
 • η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για το περιβάλλον και την ποιότητα καθώς και για την γενική αναπτυξιακή της πορεία, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.

Η εταιρεία μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής δεσμεύεται για :

 • την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν στην λειτουργία και τις δραστηριότητές της
 • την συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος, την εκτέλεση κάθε απαιτούμενης ενέργειας που θα συμβάλει στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος καθώς και την ενθάρρυνση του προσωπικού της για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με σκοπό την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος
 • την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας και τήρησης των κανόνων που διέπουν την λειτουργίας της σε όλα τα επίπεδα: προμήθειες - παραγγελίες – αποθήκευση - διακίνηση
 • την διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των διαδικασιών λειτουργίας της κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές της
 • την αποτελεσματική επίλυση θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες της με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους
 • την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους
 • τον καθορισμό αντικειμενικών σκοπών για το περιβάλλον ώστε να υπάρχει αποτελεσματική παρέμβαση σε περιβαλλοντικά θέματα
 • την αξιολόγηση και βελτίωση της συνολικής Περιβαλλοντικής της Επίδοσης, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης
 • την υιοθέτηση κα εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία της
 • την βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής της συμπεριφοράς ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων
 • την εδραίωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία
 • την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και Περιβάλλοντος
 • την συστηματική ενημέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται
 • την συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις απαιτήσεις των πελατών της και της Νομοθεσίας
 • την παροχή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων καθώς και εξοπλισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Συστήματος
 • τη συνεχή βελτίωση μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών
 • την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
 • την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της από την ευρύτερη συνεργασία με τους πελάτες της και την μη κοινοποίηση αυτών σε τρίτα μέρη