Πολιτική για την Ποιότητα

Η εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. έχοντας πάντα ως γνώμονα την παραγωγή πρώτων υλών και την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση αριστοποιημένων παραγωγικών διαδικασιών και στοχεύοντας σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Η προσέγγιση της ποιότητας και της βελτίωσης των διαδικασιών αποτελεί συνεχή και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, η εταιρεία επιδιώκει η συνεχής ποιοτική βελτίωση των προϊόντων της να συνδυάζεται με τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της.

H πολιτική της ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ, αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πώς θα επιτυγχάνουμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε στις προδιαγραφές - απαιτήσεις των πελατών μας και της σχετικής νομοθεσίας. «Ποιότητα» για εμάς τους ανθρώπους της ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ σημαίνει ότι οι δραστηριότητές μας είναι σύμφωνες:

 • με τις απαιτήσεις των πελατών μας & τις συμβατικές μας υποχρεώσεις
 • με τους αντικειμενικούς σκοπούς / στόχους Ποιότητας που θέτουμε.

Για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στα παραπάνω η εταιρεία μας:

 • Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, και τον Κανονισμό (ΕΕ) 333/2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα
 • Αναγνωρίζει ευκαιρίες βελτίωσης των χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπου είναι εφικτό καθώς και της αποτελεσματικότητας των διεργασιών και κατ’ επέκταση όλου του Συστήματος Διαχείρισης
 • Θέτει αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους βελτίωσης για την Ποιότητα, τους οποίους καθιερώνει & αξιολογεί ως προς τον βαθμό επίτευξής τους, στα πλαίσια της Ανασκόπησης της Διοίκησης.
 • Παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος
 • Καταβάλει διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των διαδικασιών λειτουργίας της κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και ανάπτυξης δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές της
 • Επενδύει στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση, επιμόρφωση του προσωπικού, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα
 • Καθορίζει, μετρά, αναλύει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των διεργασιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών & στόχων που έχουν τεθεί

Η ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ δεσμεύεται ότι:

 • θα βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας
 • θα ικανοποιεί όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις

Υιοθετώντας τη δυναμική συνεχούς βελτίωσης, αναγνωρίζουμε και ανταμείβουμε τη συλλογική αλλά και ατομική προσπάθεια, ενθαρρύνοντας τον εργαζόμενο για ανάπτυξη, πρωτοβουλία και δημιουργικότητα ως προς την επίτευξη του κοινού στόχου σχετικά με την Ποιότητα. Έχοντας πίστη στις αρχές της Ποιότητας η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική και για την διάχυσή της σε όλους τους εργαζομένους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βογιατζής Γιώργος

Ιανουάριος 2020