Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Η ΑΝΑΜΕΤ στοχεύει στη διαρκή προστασία της υγείας των εργαζομένων της με τη λήψη μέτρων τα οποία αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση της εταιρείας στον τομέα της ασφάλειας.

Η Διοίκηση της ΑΝΑΜΕΤ επιδιώκει τη συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς με στόχο τη συνεχή συμμόρφωση της εταιρείας προς τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

Η τήρηση της νομοθεσίας και η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που έχει θεσπίσει η ΑΝΑΜΕΤ αποτελούν υποχρέωση των εργαζομένων και συνεργατών της και προϋπόθεση για την απασχόλησή τους στην εταιρεία ή τη συνεργασία τους με αυτή.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει, εκπαιδεύει και να εξοπλίζει τους εργαζομένους της με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση, επικοινωνία και αντιμετώπιση των κινδύνων στο χώρο εργασίας τους.