Πολιτική για την ΥΑΕ και την Οδική Ασφάλεια

Η εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. έχοντας πάντα ως γνώμονα την παραγωγή πρώτων υλών και την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, τον σεβασμό στον άνθρωπο, τους εργαζομένους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της (εργολάβοι, επισκέπτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία), και στοχεύοντας σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου OHSAS 18001:2007 και Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 39001:2012. Η προσέγγιση της τεκμηριωμένης διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων αποτελεί συνεχή και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Με βάση τις παραπάνω Αρχές, η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, συμπεριλαμβανομένης της Οδικής Ασφάλειας, ελέγχοντας τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές της για τους εργαζομένους και τα όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, εργολάβους, επισκέπτες κ.α.).

Ο κύριος στόχος μας είναι "Κανένα ατύχημα και καμία επαγγελματική ασθένεια" και για να επιτευχθεί αυτό:

  • Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε αυστηρά με την ισχύουσα νομοθεσία και να εφαρμόζουμε πλήρως τις προδιαγραφές, τις οδηγίες και τις διαδικασίες σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια
  • Προσδιορίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για την Υγεία & Ασφάλεια σε όλες τις διαδικασίες μας και εφαρμόζουμε προληπτικά μέτρα με στόχο τον έλεγχό τους
  • Αναφέρουμε και διερευούμε σε βάθος όλα τα συμβάντα (ατυχήματα και παρ’ ολίγον ατυχήματα), προκειμένου να εφαρμόσουμε κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα ώστε να αποφύγουμε την επανεμφάνιση τους
  • Επικοινωνούμε όλα τα θέματα Υγείας & Ασφάλειας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανοικτά και με διαφάνεια
  • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της νοοτροπίας και της συμπεριφορά των ανθρώπων στην Υγεία & Ασφάλεια και παρέχουμε συνεχείς πληροφορίες και εκπαίδευση στο προσωπικό και στα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων - ανεξαρτήτως βαθμού και ρόλου – καθώς και των επιχειρηματικών εταίρων σε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των επιδόσεων υγείας και ασφάλειας.
  • Διασφαλίζουμε ότι η προώθηση της Υγείας & Ασφάλειας ενσωματώνεται ως βασικό στοιχείο σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης καθώς και στην εταιρική μας κουλτούρα.
  • Δεσμευόμαστε για τη λήψη όλων των απαραίτητων εφικτών μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο της εργασίας και για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων Υγείας και Ασφάλειας καθώς και των Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Οδικής Ασφάλειας.
  • Καθορίζουμε σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπούμε, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας. Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση
  • Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί μας εταίροι δεσμεύονται για τη διασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας "σε όλους τους εργασιακούς χώρους και ανά πάσα στιγμή" ως προϋπόθεση για συνεχή απασχόληση και συνεργασία

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βογιατζής Γιώργος

Ιανουάριος 2020