Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται να παρέχει έναν ασφαλή χώρο εργασίας και να προάγει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και όλων όσοι συνεργάζονται μαζί της, όπως  πελάτες, προμηθευτές, ανάδοχοι έργων, εργολάβοι, συνεργάτες και επισκέπτες.

Ο κύριος στόχος των εταιρειών της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. είναι «Κανένα ατύχημα και καμία επαγγελματική ασθένεια» και για να πετύχει τον στόχο αυτό απαιτεί από όλους τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της:

  • Να καλλιεργεί μια κουλτούρα σύμφωνα με την οποία όλοι οι τραυματισμοί και ασθένειες στην εργασία μπορούν και πρέπει να αποτρέπονται,
  • Να συμμορφώνεται αυστηρά με την ισχύουσα νομοθεσία και να υλοποιεί πλήρως το σύνολο των προτύπων, οδηγιών και διαδικασιών της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας,
  • Να εντοπίζει, να αξιολογεί και να ενημερώνει τακτικά τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, καθώς και να λαμβάνει προληπτικά μέτρα με σκοπό τον μετριασμό τους,
  • Να αναφέρει και να διερευνά σε βάθος όλα τα συμβάντα (ατυχήματα, παρ’ ολίγον ατυχήματα και ανασφαλείς καταστάσεις), καθώς και να εφαρμόζει κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για να αποφεύγεται η επανάληψή τους,
  • Να επικοινωνεί ανοικτά και με διαφάνεια, όλα τα θέματα υγείας και ασφάλειας προς όλους τους εμπλεκόμενους ή κάθε ενδιαφερόμενο μέρος,
  • Να αναγνωρίζει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και να παρέχει συνεχή εκπαίδευση για την υποστήριξη της ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων Υγείας και Ασφάλειας προς τους εργαζόμενους και συνεργάτες, ενώ παράλληλα να ενθαρρύνει τη διαβούλευση και την ενεργό συμμετοχή τους σε όλα τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας,
  • Να παρέχει ασφαλείς συνθήκες για την πρόληψη επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών ,
  • Να βελτιώνει σε συνεχή βάση τις επιδόσεις τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας εμπλέκοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην προσπάθεια αυτή, καθώς και να ενσωματώνουν την υγεία και ασφάλεια ως στοιχείο-κλειδί σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους και στην εταιρική κουλτούρα τους.

Οι εργαζόμενοι και επιχειρηματικοί συνεργάτες θα πρέπει να δεσμεύονται για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας «παντού και πάντα» ως προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη απασχόληση και συνεργασία.

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας.

Συμμόρφωση

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και με το σχετικό εθνικό νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του περιεχομένου της παρούσας Πολιτικής και της εθνικής νομοθεσίας ή άλλων εν ισχύ προτύπων, υπερισχύουν οι πλέον αυστηρές απαιτήσεις.

Διακυβέρνηση και λογοδοσία

Η ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής βαρύνει τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

 Κατεβάστε το κείμενο σε μορφή pdf