Σκραπ Σιδήρου

Βαρύ

Σκραπ διάφορο πάχους άνω των 10 mm και μέγιστων διαστάσεων
100 Χ 50 Χ 50 cm.


No 1

Σκραπ διάφορο πάχους άνω των 6 mm και μέγιστων διαστάσεων
150 Χ 50 Χ 50x cm.  Πυκνότητας άνω των 500 κιλών/Μ3.


Ψαλιδισμένο ή Πρεσοκομμένο

Ψαλιδισμένο ή πρεσοκομμένο ανάμικτο υλικό σκραπ, πάχους άνω των
3 mm, μέγιστων διαστάσεων 50 Χ 50 Χ 50 cm. Χωρίς αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές.


Νο 2

Σκραπ διάφορο, αλλά πάχους άνω των 3 mm. Χωρίς αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές.


Υλικό προς Άλεση

Μπάλες και ασυμπίεστο υλικό από απορρυπασμένα ΟΤΚΖ ή απορρυπασμένες οικιακές συσκευές και διάφορο σκραπ έως 3 mm.


Αλεσμένο Σκραπ

Σκραπ ομογενοποιημένο, μετά από άλεση και μαγνητικό διαχωρισμό ΟΤΚΖ ή απορρυπασμένων οικιακών συσκευών ή διάφορου σκραπ.


Γενικοί όροι:

Το σκράπ δεν πρέπει να περιέχει: [α] επικίνδυνα υλικά για την υγεία, το περιβάλλον και τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων χάλυβα, [β] μη μεταλλικά υλικά, χώμα ή υπερβολική σκουριά, [γ] εύφλεκτα υλικά, όπως ξύλα, λάστιχα, πλαστικά, λιπαντικά και άλλες χημικές ή οργανικές ουσίες, και [δ] εκρηκτικά ή ραδιενεργά υλικά.

Εκτός των γενικών όρων που αναφέρονται παραπάνω, ισχύουν και οι ειδικοί όροι, όπως αυτοί αναφέρονται στους ειδικούς όρους παραλαβής των χαλυβουργίων.