Συνεργασίες

Βασικό άξονα ανάπτυξης για την ΑΝΑΜΕΤ αποτελεί η συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης – αξιοποίησης αποβλήτων. Η ΑΝΑΜΕΤ συνεργάζεται με:

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Eξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»

Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων ανακύκλωσης - αξιοποίησης, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ.
Η ΑΝΑΜΕΤ συμμετέχει ενεργά σε αυτό το σύστημα ανακύκλωσης τόσο με απευθείας συμβάσεις όσο και μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΒΙΑΝΑΤΤ η οποία ειδικεύεται στην επεξεργασία ΑΗΗΕ και στην εμπορία απορριμμάτων από ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης  (EEAA)

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε παράγουν διάφορες συσκευασίες. H EEAA στοχεύει στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης - αξιοποίησης συσκευασιών.
Η ΑΝΑΜΕΤ, στις καθημερινές παραλαβές του σκραπ, λαμβάνει και ένα ποσοστό από απόβλητα σιδηρούχων συσκευασιών. Οι συνεργάτες της ΕΕΑΑ κατά διαστήματα εκτιμούν αυτό το ποσοστό το οποίο συνυπολογίζεται στις ανακυκλούμενες ποσότητες συσκευασίας σε εθνικό επίπεδο.

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας  «ΕΔΟΕ»

Η ΕΔΟΕ αποτελεί το μόνο εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο σύστημα (απόφαση αρ.105136/ΦΕΚ907Β/17.06.04) για την εναλλακτική διαχείριση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Η ΕΔΟΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συνεστήθη τον Ιανουάριο του 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του Ν.2939/2001 περί ανακύκλωσης.
Η ΑΝΑΜΕΤ παραλαμβάνει μόνο απορρυπασμένα αυτοκίνητα από συμβεβλημένες με την ΕΔΟΕ μονάδες, τα οποία επεξεργάζεται στο σπαστήρα (shredder) και παράγει υψηλής ποιότητας δευτερογενή πρώτη ύλη για χρήση στη μεταλλοβιομηχανία. Τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΟΤΚΖ (περιεκτικότητα σε σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα κλπ) επικοινωνούνται βάσει σχετικής σύμβασης στην ΕΔΟΕ, η οποία εξάγει τα σχετικά ποσοστά ανακύκλωσης – αξιοποίησης σε εθνικό επίπεδο.

Συνεργασίες για τη διαχείριση ιδίων αποβλήτων

Η ΑΝΑΜΕΤ έχει επίσης υπογράψει συμβάσεις και με άλλα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που λειτουργούν στη χώρα, κυρίως για τη διαχείριση των ιδίων αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητές της.

Συνεργασίες με Ερευνητικά Ιδρύματα

Στο πλαίσιο το προγράμματος i4metal, η ΑΝΑΜΕΤ συνεργάζεται με το ΙΠΣΥ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και το ΕΜΠ.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών επιστήμης δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας (value chain) των εταιριών αυτού του κλάδου, που περιλαμβάνει την παραλαβή, αναγνώριση, και επεξεργασία υλικών scrap για την ανάκτηση μετάλλων. Απώτερος σκοπός είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας, η αύξηση της κερδοφορίας αλλά και η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διαδικασίας ανάκτησης και αξιοποίησης μετάλλων.