Φορολογική Συμμόρφωση

Κάθε προμηθευτής που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με την ΑΝΑΜΕΤ πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να είναι δηλωμένος στην εφορία ως επιτηδευματίας. Ως αποδεικτικό θεωρείται η έναρξη επιτηδεύματος ή το καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας και όλες οι τυχόν μεταβολές (αλλαγή χρήσης, έδρας, δημιουργία αποθηκευτικού χώρου κ.α.) αυτής. Το κύριο ή παρεπόμενο αντικείμενο της ενασχόλησης του πρέπει να δικαιολογεί την κατοχή παλαιών μετάλλων (π.χ. εμπορεία παλαιών μετάλλων) και θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα υποκαταστήματα – αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας.

 2. Να έχει τα από τον Κ.Β.Σ. οριζόμενα φορολογικά στοιχεία (δελτία αποστολής, τιμολόγια πώλησης κ.τ.λ.). Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορτίο παλαιών μετάλλων που παραδίδεται στην ΑΝΑΜΕΤ θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο αποστολής και όχι δελτίο αποστολής – τιμολόγιο.

  • Στην περίπτωση θεωρημένων δελτίων αποστολής ζητείται η πράξη θεώρησης στη τελευταία σελίδα του ισχύοντος μπλοκ δελτίων αποστολής για όλη την σειρά η οποία είναι αυτοκόλλητη και φέρει υπογραφή του εφόρου και σφραγίδα της εφορίας
  • Στην περίπτωση αθεώρητων δελτίων αποστολής ζητείται η σχετική ΠΟΛ με βάση την οποία έχει δικαίωμα έκδοσης αθεώρητων δελτίων καθώς και η αναγγελία στην εφορία

 3. Να έχει φορολογική ενημερότητα εν ισχύ, προκειμένου να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που κάθε φορά ορίζει ο νόμος.

 4. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι πιθανό να ζητηθούν επιπροσθέτως, έγγραφα όπως:

  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
  • Δήλωση φόρου εισοδήματος