Παραλαβή στην ΑΝΑΜΕΤ (Ασπρόπυργος)

 1. Το φορτηγό όχημα με το προς παράδοση φορτίο ζυγίζεται επί της γεφυροπλάστιγγας των εγκαταστάσεων της ΑΝΑΜΕΤ, με σβησμένο κινητήρα και αφού έχουν αποβιβασθεί όλοι οι επιβαίνοντες επί αυτού.

 2. Ο οδηγός του οχήματος παραδίδει στο προσωπικό της ΑΝΑΜΕΤ:
  • Το δελτίο αποστολής του φορτίου (Προσοχή απαιτείται έκδοση δελτίου αποστολής και όχι τιμολογίου – δελτίου αποστολής)
  • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (την πρώτη φορά που το όχημα μεταφέρει φορτίο στην ΑΝΑΜΕΤ)
  • Την συνημμένη βεβαίωση παράδοσης υλικού (εφόσον το προς παράδοση υλικό είναι scrap σιδήρου)

 3. Επισημαίνεται ότι το όχημα πρέπει είτε να είναι δημοσίας χρήσης, είτε να ανήκει στην εταιρεία η οποία έχει εκδώσει το δελτίο αποστολής του φορτίου.

 4. Στο δελτίο αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το κατά προσέγγιση βάρος του φορτίου, καθώς και η σημείωση: «οριστικοποίηση ποσότητας στην πλάστιγγα του παραλήπτη». 

 5. Θα πρέπει στο δελτίο αποστολής του πωλητή προς την ΑΝΑΜΕΤ να υπάρχει αναλυτική περιγραφή για υλικά όπως: χαλκός από μετασχηματιστές, μπάρες ΟΣΕ, καπάκια φρεατίων κ.τ.λ.

 6. Το φορτηγό όχημα λαμβάνει οδηγίες για τον ακριβή χώρο στον οποίο θα σταθμεύσει και αναμένει στον χώρο αυτό τον εντεταλμένο παραλήπτη της ΑΝΑΜΕΤ.

 7. Κατά την διάρκεια της αναμονής ο οδηγός του φορτηγού καθώς και τυχόν συνοδός του φορτίου παραμένουν επί του οχήματος. Η αποβίβαση και οι άσκοπες διαδρομές εντός της αυλής απαγορεύονται αυστηρά για λόγους ασφάλειας.

 8. Ο εντεταλμένος παραλήπτης της ΑΝΑΜΕΤ υποδεικνύει τον χώρο εναπόθεσης του φορτίου αλλά και τον ενδεικνυόμενο τρόπο προσέγγισης σε αυτόν (διαδρομή, απαραίτητους ελιγμούς κ.α.).

 9. Το φορτηγό όχημα κατευθύνεται στο χώρο εναπόθεσης. Για την κίνηση του τόσο πριν όσο και μετά την εναπόθεσή του φορτίου ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 10 χλμ/ώρα. Εξαίρεση αποτελεί η πύλη ραδιενέργειας η οποία βρίσκεται αμέσως μετά την πλάστιγγα. Κατά τη διέλευση του οχήματος από το συγκεκριμένο σημείο, η ταχύτητα απογορεύεται να υπερβαίνει τα 5 χλμ/ώρα.

 10. Η εναπόθεση του φορτίου γίνεται μόνο παρουσία του εντεταλμένου παραλήπτη και ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις του.

 11. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής το όχημα ζυγίζεται εκ νέου στην γεφυροπλάστιγγα και το προκύπτον καθαρό βάρος είναι και το αποδεκτό βάρος για την παραλαβή. Το προσωπικό της γεφυροπλάστιγγας παραδίδει στον οδηγό αντίγραφο του ζυγολογίου.

 12. Τα αποτελέσματα της διαλογής κοινοποιούνται σε σύντομο χρόνο από το λογιστήριο της ΑΝΑΜΕΤ, ταυτόχρονα με την ειδοποίηση για έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου πώλησης.