Όροι Παραλαβής Σκραπ Μη Σιδηρούχων Μετάλλων

Οι όροι παραλαβής του σκραπ μη σιδηρούχων μετάλλων στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ, αποτυπώνονται στο κάτωθι έγγραφο, το οποίο ενημερώνεται περιοδικά.

Όροι Παραλαβής Μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Scrap)  (Ισχύς από: 01.04.2011)