Περιβάλλον & Ποιότητα

Βασική επιδίωξη της ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ αποτελεί η παραγωγή ποιοτικών υλικών που ικανοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές των πελατών της με ταυτόχρονο περιορισμό στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της περιβαλλοντικής όχλησης από τη δραστηριότητα της εταιρείας.

Έτσι η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.ακολουθώντας τις γενικές απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και του Κανονισμού 2009/1221/ΕΚ (EMAS III):

  • έχει ορίσει το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος
  • έχει καθορίσει τις διεργασίες και τις διαδικασίες, που χρειάζονται για την τεκμηρίωση του Συστήματος και την εφαρμογή του σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας
  • έχει καθορίσει την διαδοχή και τις αλληλεπιδράσεις των διεργασιών
  • έχει καθορίσει κριτήρια και μεθόδους για να διασφαλίσει ότι τόσο η λειτουργία, όσο και οι έλεγχοι αυτών των διεργασιών είναι αποτελεσματικοί
  • έχει εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα πόρων και πληροφοριών για την υποστήριξη και την παρακολούθηση αυτών των διεργασιών
  • εκτελεί παρακολούθηση, μέτρηση και ανάλυση των διεργασιών και εφαρμόζει ενέργειες απαραίτητες για να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και την συνεχή βελτίωση των διεργασιών
  • έχει καθορίσει μια πολιτική για την ποιότητα και το περιβάλλον κατάλληλη για τις δραστηριότητες της, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση, τόσο με τα όρια που τίθενται από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει όσο και με όλες τις νομοθετημένες απαιτήσεις, με στόχο να πληρεί τους προβλεπόμενους στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς, σε ένα πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης.