Παραλαβή Υλικών

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται η διαδικασία και οι όροι παραλαβής υλικών που τηρούνται απαρέγκλιτα από την εταιρεία κατά την παραλαβή οποιουδήποτε υλικού εισέρχεται στις εγκαταστάσεις της προς ανακύκλωση και επεξεργασία.