Πολιτική για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή

Η παρούσα πολιτική επιβεβαιώνει τη στρατηγική της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. να συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.Ως σημαντικοί καταναλωτές τόσο ανανεώσιμων όσο και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εταιρεία δεσμεύεται για την αγορά και χρήση ενέργειας με υπεύθυνο, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, με σκοπό τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Για να το πετύχει αυτό, η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται:

  • Να συμμορφώνεται με το σύνολο της νομοθεσίας περί ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και με τις λοιπές κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υποβολής σχετικών εκθέσεων.
  • Να βελτιώνει συνεχώς την ενεργειακή απόδοσή της υλοποιώντας προγράμματα βέλτιστης χρήσης ενέργειας που υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες και παράλληλα, να παρέχει ένα ασφαλές και άνετο εργασιακό περιβάλλον.
  • Να αξιολογεί όλες τις επενδύσεις σε υποδομές (νέος εξοπλισμός, ανακαίνιση υφιστάμενου εξοπλισμού) και τις νέες διεργασίες παραγωγής με γνώμονα τη συμβολή τους στην κατανάλωση ενέργειας και στο αποτύπωμα άνθρακα.
  • Να αναπτύξει στρατηγική για την αποτελεσματική καταγραφή και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, καθώς και των παραγόμενων προϊόντων της.
  • Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες σε κλαδικό επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση ενός προγράμματος μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που θα αφορά σε όλη την αλυσίδα αξίας, καθώς και να εμπλέκει για το σκοπό αυτό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Να εκπαιδεύει τους εργαζομένους τους σε πρακτικές διαχείρισης της ενέργειας ανάλογα με τον ρόλο και τον τομέα επιρροής τους.
  • Να συνεργάζεται ενεργά με θεσμικούς και δημόσιους φορείς για την ανάπτυξη και υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών.
  • Να επιθεωρεί τακτικά τις ενεργειακές επιδόσεις της και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, καθώς και να εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση.

Η ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής βαραίνει τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

Κατεβάστε το κείμενο σε μορφή pdf