Ενοικίαση Κινητού Εξοπλισμού

Η ΑΝΑΜΕΤ ενοικιάζει αυτοκινούμενα πρεσοψάλιδα, ανυψωτικά και φορτωτικά μέσα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επεξεργασίας μεταλλικών απορριμμάτων ανά την επικράτεια.