Άλεση απορρυπασμένων ΟΤΚΖ

Η ΑΝΑΜΕΤ αγοράζει απορρυπασμένα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) από αδειοδοτημένες μονάδες απόσυρσης και προβαίνει στον τεμαχισμό τους σε κατάλληλη διάταξη (shredder) για την ανάκτηση των μετάλλων που περιέχουν. Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 ενώ μετά την επεξεργασία η εταιρεία καταγράφει με ακρίβεια τα ποσοστά ανακύκλωσης – αξιοποίησης των συστατικών στοιχείων των ΟΤΚΖ που ανακτά. Έτσι η ΑΝΑΜΕΤ είναι σε θέση να παράσχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην επίτευξη των στόχων που θέτει το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα για την ανακύκλωση – αξιοποίηση ΟΤΚΖ. Για το σκοπό αυτό έχει υπογράψει σύμβαση με την ΕΔΟΕ ΑΕ, το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ. Η δραστηριότητα της ΑΝΑΜΕΤ εξασφαλίζει υψηλής καθαρότητας δευτερογενή πρώτη ύλη για τη μεταλλοβιομηχανία απαλλαγμένη από προσμίξεις (π.χ. πλαστικά) η καύση των οποίων ενέχει σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους.