Παραλαβή ΑΗΗΕ

Η ΑΝΑΜΕΤ έχει υπογράψει σύμβαση με το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) «Ανακύκλωση Συσκευών», η οποία καθιστά τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής «Πρωτογενές Σημείο Συλλογής ΑΗΗΕ». Έτσι η εταιρεία δύναται να παραλαμβάνει, τόσο από ιδιώτες όσο και νομικά πρόσωπα, κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, τηλέφωνα, οικιακές μικροσυσκευές και γενικά κάθε είδους ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα παραπάνω υλικά φυλάσσονται αρχικά στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ για να μεταφερθούν στη συνέχεια με μέσα της Ανακύκλωσης Συσκευών σε αδειοδοτημένες εταιρείες επεξεργασίας τους για ανακύκλωση. Η ΑΝΑΜΕΤ διαθέτει επίσης άδεια συλλογής και μεταφοράς ΑΗΗΕ, η οποία της επιτρέπει να εξυπηρετεί ενδιαφερόμενους εντός της Περιφέρειας Αττικής που διαθέτουν μεγάλους όγκους ΑΗΗΕ χωρίς τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.