Υπηρεσίες σε Βιομηχανίες

Η ΑΝΑΜΕΤ παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και αποκομιδής αποκομμάτων και σκάρτων παραγωγής σε βιομηχανίες που πραγματοποιούν κατεργασίες μετάλλων.