Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται να λειτουργεί με τρόπο που συμβάλλει στην επίτευξη των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μέσω αυτής της δέσμευσης, η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. επιδιώκει να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των κοινωνικοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι θεμελιώδη για την κοινωνία, ενώ παράλληλα κρίσιμα για τη συνεχή και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.. Η επιχειρηματική επιτυχία και ανάπτυξη της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. βασίζεται στη συμβολή και εξέλιξη των εργαζομένων της. Επιπρόσθετα, η εταιρεία ενσωματώνει πλήρως τη βιώσιμη ανάπτυξη στην εταιρική της στρατηγική, στα επιχειρησιακά σχέδια και σε όλες τις λειτουργίες, με στόχο να μεγιστοποιήσει τις θετικές επιδράσεις της δραστηριότητάς της, μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας με όλους τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της.

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. παρέχει λύσεις και τεχνογνωσία στους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της, προκειμένου να τους βοηθήσει να εκπληρώσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης άμεσα και έμμεσα, μέσω πρωτοβουλιών του κλάδου για τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται να διαφυλάξει τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας επιδιώκοντας την παροχή βιώσιμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας, με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, χάρη σε λειτουργίες παραγωγής που σέβονται τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της, καθώς και το περιβάλλον.

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται να λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για τη διατήρηση των φυσικών πόρων στους οποίους στηρίζεται η εταιρεία, την προαγωγή της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας προκειμένου να δημιουργήσει μία πιο βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, και παράλληλα να επιδιώκει τη βέλτιστη αξιοποίηση των δευτερογενών πρώτων υλών.

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. προσπαθεί σε συνεχή βάση να εντοπίζει ευκαιρίες, κινδύνους και τομείς βελτίωσης σε όλη την αλυσίδα αξίας με γνώμονα διάφορα κριτήρια, όπως κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία, διαχείριση πόρων και σεβασμό για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται για την προστασία της εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προαγωγή ασφαλών εργασιακών συνθηκών, της ψυχικής υγείας και ευεξίας των εργαζομένων, καθώς και για την παροχή ευκαιριών κατάρτισης και εξέλιξης στον τομέα εργασίας τους.

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται να αντιμετωπίζει όλους τους ανθρώπους με σεβασμό, να συνεχίσει να εργάζεται για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, παρενόχλησης και αποκλεισμού, καθώς και να σέβεται τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όπως φύλο, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός, εθνικότητα, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις. Επιδιώκει την εξέλιξη των εργαζομένων της στο έπακρο και την προσέλκυση νέων ταλέντων με σκοπό να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο δυναμικό με διαφορετικότητα, χωρίς αποκλεισμούς και με τις κατάλληλες ικανότητες.

Η βιώσιμη ανάπτυξη και, ειδικότερα, τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στη διακυβέρνηση ενέχει πολλές προκλήσεις, κινδύνους και ευκαιρίες που εξελίσσονται συνεχώς. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικές με θέματα που αφορούν στις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, στους στόχους και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί, καθώς και να εμπλέκει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο σύνολο της αλυσίδας αξίας προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους και να συμβάλλουν σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο.

Η λογοδοσία και η ανάληψη ευθύνης για δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης αφορούν όλα τα μέλη της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.. Η ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής βαραίνει τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

Κατεβάστε το κείμενο σε μορφή pdf