Υπηρεσίες

Η ΑΝΑΜΕΤ διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος της επιτρέπει να παρέχει πλήθος υπηρεσιών μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και άλλων υλικών προς ανακύκλωση στους πελάτες της. Επιπλέον, έχει υπογράψει συμβάσεις με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων που της επιτρέπουν να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τα αντίστοιχα υλικά (ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ).
Τέλος, η τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων της επιτρέπει να παρέχει αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αποκομιδής αποβλήτων αξιοποιώντας τα μέσα που η ίδια διαθέτει είτε μέσω συνεργατών και υπεργολάβων με τους οποίους συνεργάζεται.