Εργολάβοι & Επισκέπτες

Υποχρεώσεις Εργολάβων

Οι εργολάβοι που καλούνται να διεκπεραιώσουν εργασίες στις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ οφείλουν:

 • Να έρθουν σε επαφή με τη Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας (Υ&Α) της ΑΝΑΜΕΤ ώστε να πληροφορηθούν τα γενικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η εταιρεία.
 • Να συνεργαστούν με την εταιρεία για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση των υπαλλήλων και συνεργατών τους.
 • Να συμμορφώνονται πλήρως προς τις νομοθετικές απαιτήσεις για την Υ&Α όπως αυτές ισχύουν για το αντικείμενο της εργασίας τους.
 • Εφόσον επιθυμούν την κάλυψη τους από το σύστημα Υ&Α της ΑΝΑΜΕΤ για το αντικείμενο εργασίας τους, να το δηλώσουν εγγράφως και να μην ξεκινήσουν καμία εργασία πριν από την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.
 • Κατά την άφιξη στις και αναχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας να αναφέρουν πάντοτε την έναρξη ή το πέρας των εργασιών τους στον εκπρόσωπο της εταιρείας που θα τους υποδειχθεί κατά την αρχική τους ενημέρωση (επαφή).

Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω οι εργολάβοι της εταιρείας οφείλουν:

 1. Να εξασφαλίζουν την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή χρήση, αποθήκευση και απόρριψη των υλικών που χρησιμοποιούν
 2. Να ενημερώνουν την επαφή τους για επικίνδυνα υλικά ή εξοπλισμό που μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
 3. Να λαμβάνουν μέτρα πυροπροστασίας αν οι εργασίες που εκτελούν ή τα υλικά που χρησιμοποιούν μπορεί να προκαλέσουν φωτιά
 4. Να λαμβάνουν μέτρα ώστε να ελαχιστοποιούν το θόρυβο και τις δονήσεις που προκαλούνται από τον εξοπλισμό και την εργασία τους γενικότερα
 5. Να χρησιμοποιούν σκαλωσιές, σκάλες και λοιπό εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανόνες για εργασίες σε ύψος και την καλή εργασιακή πρακτική
 6. Να εξασφαλίζουν ότι οποιοσδήποτε εξοπλισμός κοπής ή κόλλησης χρησιμοποιούν είναι σε καλή κατάσταση και πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας
 7. Να χρησιμοποιούν μόνον ελεγμένα και πιστοποιημένα ανυψωτικά μέσα και υλικά
 8. Να εξασφαλίζουν ότι κάθε είδους εξοπλισμός που χρησιμοποιούν είναι σε καλή κατάσταση και χειρίζεται από τα κατάλληλα εκπαιδευμένα και αδειοδοτημένα άτομα
 9. Να συμμορφώνονται προς τα όρια ταχύτητας και περιορισμούς στάθμευσης που ισχύουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
 10. Να χρησιμοποιούν μόνον τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που υποδεικνύονται από την επαφή τους εντός της εταιρείας με κατάλληλους συνδέσμους και καλώδια
 11. Να ενημερώνονται για τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης που έχει εκπονήσει η εταιρεία
 12. Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τις εταιρείας (χώροι υγιεινής, εστιατόριο κλπ) με σεβασμό
 13. Να μην παραβιάζουν περιοχές όπου υπάρχει περιορισμένη ή απαγορεύεται η πρόσβαση
 14. Να αναφέρουν χωρίς χρονοτριβή στην επαφή τους κάθε επικίνδυνη κατάσταση που αντιμετωπίσουν, κάθε τραυματισμό ή ατύχημα
 15. Να αναφέρουν στην επαφή τους κάθε απορία σχετικά με τα παραπάνω πριν την έναρξη των εργασιών τους

Υποχρεώσεις επισκεπτών

Οι επισκέπτες της ΑΝΑΜΕΤ είναι υποχρεωμένοι να τηρούν απόλυτα τους κανόνες ασφαλείας που έχει θεσπίσει η εταιρεία.

Σχετική ενημέρωση μπορούν να λάβουν από τη Διεύθυνση Υ&Α. Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι:

 •  Απαγορεύεται να περιφέρονται άσκοπα εντός των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων, της εταιρείας
 •  Η έξοδος και κίνηση τους στους χώρους παραγωγής επιτρέπεται μόνον συνοδεία εκπροσώπου της εταιρείας
 •  Κατά την παραμονή τους στους χώρους παραγωγής οφείλουν να φέρουν τουλάχιστον προστατευτικό κράνος, γιλέκο ασφαλείας (high visibility) και, αν κριθεί απαραίτητο από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, υποδήματα εργασίας.

Απαγορεύεται τόσο στους εργολάβους όσο και στους επισκέπτες η αποτύπωση (εν όλο ή εν μέρει) των εγκαταστάσεων της ΑΝΑΜΕΤ σε οποιοδήποτε μέσο (φωτογραφία, video κλπ) χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Η ΑΝΑΜΕΤ προτίθεται να λάβει κάθε νόμιμο μέτρο ενάντια στους παραβάτες.

Τέλος, εφόσον τους ζητηθεί, εργολάβοι και επισκέπτες της εταιρείας υποχρεούνται να υπογράψουν την ακόλουθη δήλωση απαλλαγής ευθύνης.