Πολιτική για το Περιβάλλον

Η εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. έχοντας πάντα ως γνώμονα την παραγωγή πρώτων υλών και την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών περιβαλλοντικά φιλικών και στοχεύοντας σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την φύση, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και βάσει των αρχών του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1221/2009 (EMAS). Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, η εταιρεία επιδιώκει η συνεχής ποιοτική βελτίωση των προϊόντων της να συνδυάζεται με τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Με βάση τις παραπάνω Αρχές, η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. λειτουργεί σε όλες τις δραστηριότητές της με απόλυτη Υπευθυνότητα και σεβασμό προς το Περιβάλλον και την Κοινωνία στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας και της Εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε:

 • να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 (EMAS)
 • πάντα να λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο καθώς και με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της μονάδας και να συμμορφώνεται με όλα τα σχετικά όρια εκπομπών στο περιβάλλον
 • να λειτουργεί υπεύθυνα, έχοντας πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της, να αξιολογεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για το περιβάλλον και την παραγωγική διαδικασία και να δημιουργεί μηχανισμούς για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών
 • να θέτει στόχους για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας, καθώς και στόχους για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όποτε είναι δυνατόν
 • να εκπαιδεύει το προσωπικό της ώστε να συμμετέχει ενεργά σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να κατανοεί τους στόχους της Εταιρείας
 • να συνεργάζεται αποκλειστικά με παρόχους και συνεργάτες που διαθέτουν την κατάλληλη άδεια για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα σε συμβατές μεθόδους επεξεργασίας σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας
 • να εξασφαλίζει τη χωριστή διαλογή και αποθήκευση όλων των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων σε ξεχωριστούς χώρους και με την κατάλληλη επισήμανση, λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέτρα ώστε το περιβάλλον να προστατεύεται επαρκώς
 • να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση ουσιών και υλικών (καύσιμα, λιπαντικά, απόβλητα κλπ.).
 • σε τακτική βάση, να διεξάγει ελέγχους αυτοαξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της εταιρείας και του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ
 • να λειτουργεί με διαφάνεια και να συμμετέχει σε έναν ανοιχτό διάλογο και να διαβουλεύεται για περιβαλλοντικά ζητήματα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ μέσω της πολιτικής αυτής δεσμεύεται:

 • για συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση και
 • για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσής της

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βογιατζής Γιώργος

Ιανουάριος 2020