Πολιτική Περιβάλλοντος

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται να επιδεικνύει ευθύνη και σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης, και των επιχειρηματικών διεργασιών, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους και απαραίτητο στοιχείο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε..

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται να ακολουθεί τις ακόλουθες αρχές:

  • Να λειτουργεί πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και άλλες εταιρικές δεσμεύσεις, καθώς επίσης και με τους ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας κάθε εγκατάστασης,
  • Να λειτουργεί υπεύθυνα, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, καθώς και να θεσπίζει μηχανισμούς για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων,
  • Να θέτει στόχους στο πλαίσιο των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και στόχους για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της,
  • Να επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή χρήση δευτερογενών πρώτων υλών προκειμένου να συμβάλει στην κυκλική οικονομία και για να ελαχιστοποιήσει το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων, ενώ παράλληλα, να βελτιστοποιεί τις διαδικασίες και να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων,
  • Να διαχειρίζεται τα λειτουργικά απόβλητα σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας,
  • Να λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών,
  • Να αναγνωρίζει ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος, και ότι οι υδάτινοι πόροι θα πρέπει να διατηρούνται και να προστατεύεται η υδρόβια ζωή. Η Εταιρεία θα κάνει αποτελεσματική χρήση του νερού κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της και θα καταβάλει προσπάθειες για τη μείωση της κατανάλωσης νερού, καθώς και την αύξηση  της ανακύκλωσης του νερού,
  • Να διαχειρίζεται πιθανά περιβαλλοντικά συμβάντα ακολουθώντας την καθορισμένη διαδικασία έκτακτης ανάγκης και να διενεργεί την ανάλογη διερεύνηση αυτών,
  • Να λειτουργεί σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και να κοινοποιεί τις επιδόσεις τους καθώς και να συμμετέχει σε έναν ανοικτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Να ενθαρρύνει τους επιχειρηματικούς εταίρους (προμηθευτές, εργολάβους, συνεργάτες) να υιοθετούν κι εκείνοι τις ίδιες περιβαλλοντικές αρχές με αυτές που υιοθετεί η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε..

Συμμόρφωση

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, καθώς και με το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς.

Διακυβέρνηση και λογοδοσία

Η ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής βαρύνει τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

Κατεβάστε το κείμενο σε μορφή pdf