Πολιτική Εργασιακών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των εργαζομένων και των συμμετόχων της να εργάζονται με αξιοπρέπεια, ενώ πιστεύουν ότι όλοι στην εταιρεία είναι υπεύθυνοι για να επιδεικνύουν σεβασμό προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., η δέσμευση στις αρχές της δεοντολογίας είναι ζωτικής σημασίας. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. υποστηρίζει τις θεμελιώδεις αρχές, όπως διατυπώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ και στην Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά µε τις θεµελιώδεις αρχές και δικαιώµατα στην εργασία. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. υποστηρίζει την προστασία των διεθνών αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την  αλυσίδα αξίας και δεσμεύεται να μη συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή καταπάτησής τους. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες των εταιρειών της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. συμμορφώνονται με το σύνολο της κείμενης Εθνικής νομοθεσίας που αφορά στο δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, την τήρηση αρχών για αποφυγή διακρίσεων, και απαγόρευση της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας.

Η δέσμευση της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. στηρίζεται σε ηθικές αρχές οι οποίες αφορούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που εμπεριέχονται στη Διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά µε τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία.

Αποφυγή διακρίσεων

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. σέβεται τη διαφορετικότητα και είναι αντίθετη σε κάθε μορφή αθέμιτων ή παράνομων διακρίσεων στην εργασία ή στην απασχόληση, προάγοντας ταυτόχρονα την κουλτούρα διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. προσλαμβάνει, αξιολογεί, αμείβει και διαχειρίζεται τους εργαζομένους χωρίς διακρίσεις όσον αφορά στο φύλο, φυλή ή εθνότητα, εθνικότητα, θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, ειδικές ικανότητες, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικά συλλογικά όργανα, και κοινωνικό ή μορφωτικό επίπεδο. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα σε κάθε επίπεδο στον εργασιακό χώρο.

Ισότητα και ίσες ευκαιρίες

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε διάκριση όσον αφορά στο φύλο, φυλή ή εθνότητα, εθνικότητα, θρησκεία, ηλικία, κοινωνικό ή μορφωτικό επίπεδο, ειδικές ικανότητες, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικά συλλογικά όργανα. Αυτές οι αρχές ισχύουν και εφαρμόζονται από την πρόσληψη νέων εργαζομένων, καθώς και σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων. Οι μόνοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι: η εμπειρία, η προσωπικότητα, η αποδοτικότητα, οι ικανότητες και τα προσόντα του κάθε εργαζομένου.

Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. υποστηρίζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. διατηρεί έναν ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο με τους εργαζομένους της και σέβεται τα δικαιώματα του συνεταιρίζεσθαι, της οργάνωσης και διαπραγμάτευσης συλλογικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς, προς όφελος των αμοιβαίων συμφερόντων τους.

Καταναγκαστική εργασία

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. απορρίπτει οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής εργασίας. Όλες οι εργασίες που εκτελούνται στην ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. και στους επιχειρηματικούς εταίρους της πρέπει να είναι εθελοντικές. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή καταναγκαστικής, υποχρεωτικής εργασίας.

Παιδική εργασία

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. απαγορεύει την απασχόληση ατόμων που βρίσκονται κάτω από το ισχύον θεσμοθετημένο όριο ηλικίας των εργαζομένων, που είναι τα 18 έτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις επαγγελματικής κατάρτισης νέων ατόμων. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. αντιτίθεται σε όλες τις μορφές παιδικής εκμετάλλευσης.  Δεν προσφέρει απασχόληση σε παιδιά κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, όπως αυτό ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές και τους σχετικούς νομικούς περιορισμούς. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. αναμένει από τους επιχειρηματικούς εταίρους της να θεσπίζει και να τηρεί παρόμοια πρότυπα, καθώς και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται.

Παρενόχληση στον χώρο εργασίας

Απαγορεύονται η παρενόχληση (συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης που αφορά άλλες κατηγορίες που προστατεύονται από τον νόμο), ο εκφοβισμός (bullying), η αγενής και ασεβής συμπεριφορά, καθώς και τα απρεπή σχόλια. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. απαγορεύει οποιεσδήποτε πράξεις ή απειλές βίας κατά την εκτέλεση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, καθώς και όσον αφορά τόσο τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη όσο και τους εργαζομένους και τη διοίκηση της εταιρείας.

Εργασιακές συνθήκες

Η  ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. αμείβει τους εργαζομένους της με μισθούς και επιδόματα ίσα ή υψηλότερα του κατώτατου μισθού που προβλέπει η νομοθεσία. Οι συμβάσεις εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν γραπτές συμφωνίες απασχόλησης, οι οποίες περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. εξασφαλίζει την τήρηση του εργασιακού ωραρίου που προβλέπεται από την κείμενη Εθνική νομοθεσία και τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα. Η υπερωριακή απασχόληση είναι εθελοντική και οι εργαζόμενοι αμείβονται για την εν λόγω εργασία σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία. Σε όλους τους εργαζομένους παρέχεται κατάρτιση και η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται για την ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες εξέλιξης και εκπαίδευσης.

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί εταίροι που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα, ενώ παράλληλα προσφέρει συνθήκες γενικότερης ευημερίας στον χώρο εργασίας. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της σε θέματα υγείας και ασφάλειας, σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Μηχανισμός υποβολής παραπόνων

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. ενθαρρύνει τους εργαζομένους να γνωστοποιούν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τις παραβιάσεις που αφορούν στην εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής και του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης, του εκφοβισμού ή διακρίσεων κατά των εργαζομένων, των σοβαρών κινδύνων που μπορεί να απειλούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και του ευρύτερου κοινού ή των πελατών. Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. θα αξιολογεί με ακρίβεια τις καταγγελίες και, όπου κρίνεται κατάλληλο, θα υιοθετεί ειδικά διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση όλων των βάσιμων καταγγελιών. Το ιστορικό της διαφανούς επικοινωνίας που αφορά οποιεσδήποτε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό από την ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε..

Συμμόρφωση

Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής, καθώς και με το Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής κατά τον σχεδιασμό και προγραμματισμό νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του περιεχομένου της παρούσας Πολιτικής και της κείμενης Εθνικής νομοθεσίας ή άλλων ισχύοντων προτύπων, υπερισχύουν οι πλέον αυστηρές απαιτήσεις.

Διακυβέρνηση και λογοδοσία

Η ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής βαραίνει τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

 

 Κατεβάστε το κείμενο σε μορφή pdf