Υπηρεσίες σε Εταιρείες

Η ΑΝΑΜΕΤ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες υπεύθυνης διαχείρισης και περιβαλλοντικά ορθής διάθεσης ιδίων αποβλήτων σε εταιρείες και οργανισμούς.

Ειδικότερα, η εταιρεία παραλαμβάνει κάθε είδους μεταλλικά υλικά (ντουλάπες, θυρίδες, ράφια, σωλήνες, δεξαμενές κλπ) ή υλικά που περιέχουν μέταλλα (καλώδια, καταλύτες κλπ) τα οποία επεξεργάζεται και διαθέτει για ανακύκλωση. Για ειδικά ρεύματα αποβλήτων όπως είναι τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής και τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μόνιτορ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, τηλέφωνα, οικιακές μικροσυσκευές κλπ) οι μέθοδοι διαχείρισης περιγράφονται στις ενότητες Άλεση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής και Παραλαβή Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.